jaarverslag 2019

In 2019 vonden ruim 19.000 Bijbelboekjes van Stichting ABC hun weg naar kinderen in Oost Europa en West Afrika. Ruim de helft hiervan werd afgenomen en gefinancierd door organisaties waar ABC al eerder mee samenwerkte. Net als in 2018 ging weer een grote zending boekjes naar dagcentra in Oekraïne en Wit Rusland, waar kinderen uit achterstandssituaties door vrijwilligers uit lokale kerken worden opgevangen. Een nieuw opgestart project zal enkele tientallen christelijke gemeenten in Niger voorzien van Franstalige Bijbelboekjes voor gebruik in zondagscholen. Een groep vrijwilligers hield een belactie om het benodigde bedrag aan donaties op te halen. Meer over dit project is te lezen onder de tab Projecten.

Het bestuur kwam twee keer in vergadering bijeen. Resultaten van lopende projecten werden geëvalueerd en er werd overlegd over nieuw op te starten projecten. De werkwijze, waarbij donateurs éénmaal per jaar benaderd worden voor een groter project, werd na goed resultaat in 2018 ook dit jaar weer gevolgd. Voor het benaderen van donateurs kon het bestuur rekenen op de inzet van een tiental vrijwilligers. Eén vaste vrijwilliger behandelt vragen naar ABC materialen die via de website binnenkomen en maakt bestellingen verzendklaar. De stabiele financiële situatie geeft intussen ruimte om een ambitie die de stichting al langer had waar te maken: een nieuwe uitgave van Bijbelboekjes in het Arabisch. Voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet, en hopelijk kan de uitgave in de loop van 2020 gerealiseerd worden.

Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 21.553, tegen € 29.877 bij einde van het boekjaar. Inkomsten (collectes, donaties, verkoop) bedroegen € 10.786. Uitgaven (huur opslagruimte, administratiekosten, verzendkosten van boekjes en platen) bedroegen € 2.462.

De balans per 31 december 2019 is daarmee als volgt:

Eindbalans 2019 (Euro’s)

Bankrekening                29.876,94                      algemene reserve         48.514,75

Voorraad                        26.961,91                      resultaat lopend jaar      8.324,10

Totaal                              56.838,85                                                              56.838,85

Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.