Jaarverslag 2018

In kleinere en grotere porties tegelijk vonden ruim 18.000 Bijbelboekjes van Stichting ABC en xx platensets hun weg naar kinderen in Oost Europa, Latijns Amerika en Afrika. Ruim de helft hiervan werd afgenomen en gefinancierd door organisaties waar ABC al eerder mee samenwerkte. In een door ABC geïnitieerd project ging een grote zending boekjes naar dagcentra in Oekraïne en Wit Rusland, waar kinderen uit achterstandssituaties door vrijwilligers uit lokale kerken worden opgevangen. Een belactie uitgevoerd met hulp van een tiental vrijwilligers leverde het benodigde bedrag aan donaties op. Bijzonder om te vermelden was de realisatie van een uitgave in kleine oplage van boekjes in het Karaïebs, een taal die door inheemse bevolkingsgroepen in Suriname en aangrenzende landen wordt gesproken. Meer hierover is te lezen onder de tab Projecten.

Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen, vooral om te overleggen over het opstarten en handen en voeten geven van projecten en mogelijkheden om het netwerk van contacten uit te breiden. Een professional op gebied van fondsenwerving bracht nieuwe ideeën voor het onder de aandacht brengen van projecten. Voor het benaderen van donateurs voor ABC projecten kon het bestuur op incidentele basis rekenen op de inzet van een tiental vrijwilligers. Eén vaste vrijwilliger behandelt vragen naar ABC materialen die via de website binnenkomen en maakt bestellingen verzendklaar.

Door de gestage vraag naar ABC materiaal en de stabiele financiële situatie is er ruimte voor oriëntatie op nieuwe uitgaven van materiaal. Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 15.693, tegen € 21.553 bij einde van het boekjaar. Inkomsten (collectes, donaties, verkoop) bedroegen € 7.073. Uitgaven (huur opslagruimte, administratiekosten, verzendkosten van boekjes en platen) bedroegen € 1.213. Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.