jaarverslag 2016

Na afstemming van belangrijke financiële en organisatorische zaken in het voorgaande jaar, werd in 2016 verder gegaan met de uitwerking van ideeën voor nieuwe activiteiten en uitbreiding van het netwerk van Stichting Art Bible Child (ABC). Het bestuur kwam daartoe drie keer in vergadering bijeen, en daarnaast werd er intensief overlegd en samengewerkt met vrijwilligers en partnerorganisaties. Vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen werd voorzien in beperkte financiële steun en toezicht op het financieel beheer.

Om het werk van de stichting bredere bekendheid te geven werd eerst de Nederlandstalige website in gebruik genomen, en later ook de Engelstalige. Zie https://artbiblechild.org. Diverse vrijwilligers hielpen met het opzetten van de structuur van de website, het schrijven, vertalen en corrigeren van teksten, en het ontwerpen van een logo.

Het opstarten van nieuwe projecten voor het verspreiden van ABC materialen bleek weerbarstig. Voor de ABC Bijbelkring die vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen was gestart om het werk handen en voeten te geven waren maar weinig aanmeldingen, terwijl het de bestuursleden aan tijd ontbreekt om op eigen kracht het netwerk van ABC sympathisanten uit te breiden en middelen te werven. In vervolg op het eerder gestarte samenwerkingsproject met Operatie Mobilisatie om te voorzien in een grote hoeveelheid Bijbelboekjes voor het zendingsschip Logos Hope ging een partij Engelstalige Bijbelboekjes met een OM-team naar Durban (Zuid-Afrika). Meer hierover is te lezen op de ABC-website onder Projecten. Naast dit samenwerkingsproject voor langere duur wordt gezocht naar kleinschaliger projecten met raakvlakken met het eigen netwerk van gemeenteleden, familie en vrienden.

De financiële situatie van Stichting ABC is stabiel maar geeft nog geen ruimte voor grote projecten. Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 6.233; daar is aan inkomsten (collectes, donaties, verkoop) € 1.481 aan toegevoegd. Het giftenpatroon is stabiel gebleven ten opzichte van het vorige jaar. Uitgaven (huur, administratiekosten) waren met € 2.161 aanzienlijk hoger dan aanvankelijk voorzien, vooral als gevolg van een onvoorziene verhoging van de huurkosten voor de opslag van een deel van de boekjesvooraad, die met terugwerkende kracht in rekening werden gebracht. Evengoed werd het jaar 2016 met een positief resultaat van € 5.554 afgesloten.

Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.