Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was voor Stichting Art Bible Child (ABC) vooral een overgangsjaar, waarin financiële en organisatorische zaken afgestemd werden, en ideeën voor nieuwe activiteiten en verbreding van het netwerk werden uitgewerkt. Het bestuur kwam daartoe twee keer in vergadering bijeen, maar daarnaast werd er intensief overlegd en samengewerkt met vrijwilligers.

De lancering van een voorlopige website met ANBI gegevens gaf de gelegenheid een volledig nieuwe Nederlands- en Engelstalige website te ontwikkelen waarmee een breder publiek over het werk van ABC wordt geïnformeerd. Met Kees de Kort zijn afspraken gemaakt over het gebruik van illustraties.

Een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen voorziet in beperkte financiële steun en toezicht op het financieel beheer van ABC. Vanuit deze gemeente startte een Bijbelkring, die voor ABC tevens geestelijke en praktische ondersteuning biedt.

ABC heeft de werkvoorraad Bijbelboekjes elders kunnen onderbrengen in een daartoe aangeboden ruimte, waardoor de financiële lasten aanzienlijk verminderen. Mede daardoor kon de begroting voor het lopende jaar en komende tijd sluitend gemaakt worden.

Met diverse organisaties gericht op christelijke hulpverlening en evangelisatie werden (opnieuw) contacten gelegd. Stichting tot Steun aan Buitenlandse Christenen nam een partij boekjes af voor verspreiding in Hongarije en Roemenië. In samenwerking met Operatie Mobilisatie werd een nieuw project opgestart voor verspreiding van een grote partij boekjes in Afrika en Latijns-Amerika via het schip de Logos Hope. Met Edukans wordt gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking. De al langer bestaande samenwerking met de ZakBijbelBond wordt op beperkte schaal voortgezet.

We kijken terug op een jaar waarin de financiële situatie van Stichting ABC sterk verbeterd is. Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van 2055 euro; daar is aan inkomsten (collectes, donaties, verkoop) 5627 euro aan toegevoegd. In 2015 is voor 1449 euro aan uitgaven (huur, administratiekosten) gerealiseerd. We hebben het jaar 2015 met een mooi positief resultaat van 6233 euro af mogen sluiten.
Dit is vooral te danken aan het terugbrengen van hoge structurele kosten voor de opslag van boekjes, waardoor de uitgaven in 2015 sterk zijn gedaald. De inkomsten zijn daarentegen juist gestegen. In 2015 hebben we ruim 8000 boekjes verkocht (inclusief een overloop uit 2014 die nog niet betaald was). Het giftenpatroon is stabiel gebleven ten opzichte van het vorige jaar.
Door deze ontwikkelingen is de onzekere liquide situatie van vorig jaar omgebogen naar een financieel gezonde situatie in 2015. Voor Stichting ABC reden om met grote dankbaarheid terug te kijken op het afgelopen jaar en vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet te zien.
Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.