Jaarverslag 2020

In 2020 vonden geen grote verzendingen van Bijbelboekjes van Stichting ABC plaats. Organisaties waar ABC eerder mee samenwerkte en die zich richten op kinderen uit achterstandssituaties in Oost Europa zagen hun werk bemoeilijkt door de Covid-19 pandemie en daarmee samenhangende beperkingen in personen- en goederenverkeer. Wel werden door het jaar heen kleinere hoeveelheden boekjes besteld, onder andere via de website. Een vaste vrijwilliger behandelde de aanvragen en zorgde voor verzending. Een in najaar 2019 gestarte donateursactie met doel om christelijke gemeenten in Niger te voorzien van Franstalige Bijbelboekjes voor gebruik in zondagscholen, bracht het streefbedrag ruimschoots op. Door persoonlijke omstandigheden van de contactpersoon in Niger en door Covid-19-gerelateerde reisbeperkingen liep de verzending van de boekjes naar Niger helaas grote vertraging op. Meer over dit project is te lezen onder de tab Projecten.

Het bestuur kwam twee keer in vergadering bijeen. Resultaten van lopende projecten werden geëvalueerd en er werd overlegd over nieuw op te starten projecten. Voor een nieuwe uitgave van Bijbelboekjes in het Arabisch, een al langer gekoesterde wens vanuit de stichting, is een professionele vertaler in Libanon gevonden die de verhaalteksten gaat vertalen. Hopelijk kan de uitgave in de loop van 2021 gerealiseerd worden.

Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 29.877, tegen € 31.352 bij einde van het boekjaar. Inkomsten (collectes, donaties, verkoop) bedroegen € 3.661. Uitgaven (huur opslagruimte, administratiekosten, verzendkosten van boekjes en platen) bedroegen € 2.187.

De balans per 31 december 2020 is daarmee als volgt:

Bankrekening               € 31.351,68                      algemene reserve        € 56.702,33

Voorraad                       € 26.825,39                      resultaat lopend jaar     € 1.474,74

Totaal                             € 58.177,07                                                             € 58.177,07

Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.